Nyitólap » 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA2014. Április 23. 17:33

A támogatás célja legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás formája:

3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek.

A támogatás célja:

Legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A támogatás forrása: 

A rendelkezésre álló megyei forrás összege: 60.000.000 Ft.

A támogatás igénybevételének feltételei:

A pályázaton részt vehet, aki
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a járási munkaügyi kirendeltség által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül és
- önmaga foglalkoztatását kizárólag
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) új, induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként vállalja.
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi és azt a támogatás visszafizetésének időtartamáig, de legalább három évig fenntartja,
- a pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel,
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó költségének legalább 20 %-át elérő - saját forrással. Saját forrásként kizárólag készpénz vagy bankszámlán rendelkezésre álló számlaegyenleg fogadható el. (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, valamint a bankhitel.)
- építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
- rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel,
- vállalja, hogy vállalkozói bankszámlájára, lakossági folyószámlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez, melynek igazolására a bankszámlát vezető hitelintézet által záradékolt felhatalmazó levelet legkésőbb a hatósági szerződés megkötésekor benyújtja.

A munkaügyi központ az igényeltnél kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

A támogatás mértéke
3 millió forintig terjedő tőkejuttatás, amelyből legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő, és 1 millió forint visszatérítendő támogatásként igényelhető. Ettől eltérő támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás maximum kétharmad része lehet az igényelt teljes támogatási összegnek.

A támogatás nem haladhatja meg az
- ÁFA levonási joggal rendelkező pályázó esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) beruházási költségének 80 %-át,
- ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében a bruttó (ÁFA összegét is tartalmazó) összes beruházási költség 80 %-át.
Pályázónak az ÁFA levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell.

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:

- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok stb.) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat – függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során „leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) a benne lévő használt használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
- A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz,
- A teljes beruházási költség legfeljebb 25 %-a forgóeszközök, indulókészlet vásárlására fordítható.

Nem támogatott költségek, tételek:

• Lízing és egyéb részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költsége, (kivéve az alapító tőke összege), törzstőke emelése, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja pl. gépjárművezetői oktatás) vásárlása, bérleti jog megszerzése.
• A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzés, beruházás. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel).
• Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes ági rokon, örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan és eszközvásárlás.
• Forgóeszköz vásárlás, amennyiben annak költsége a teljes fejlesztési költség 25%-át meghaladja.

Nem támogatott vállalkozások:
• Piaci és mozgó árusítás,
• Használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
• Ún. egyszámlás vállalkozások pl. vagyon és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó,
• Személygépkocsival történő személyszállítás.

Nem támogatható az a pályázó:
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek,
- aki nem a megjelölt adatlapon, nem az előírt példányban, nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is.), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát,
- akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van,
- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban: Munkaerő-piaci Alapból) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű tartozása van,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási- végelszámolási eljárás, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. (A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerét az 1/2012. (I.26.) NGM rendelet tartalmazza),
- aki ugyanannak a vállalkozásnak a tagja lesz, melynél az álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a rehabilitációs szakigazgatási szervnél történő jelentkezését (327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16.§ (1)) megelőzően a pályázat benyújtása előtti 12 hónapon belül alkalmazásban állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységgel a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapon belül vállalkozási tevékenységet folytatott,
- aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, jogszabályban vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- aki a Közpénztv. szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,
- akit a Közpénztv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig,
- annak, aki olyan gazdasági szervezetbe kíván belépni, amely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek

Előnyben részesülnek a pályázat elbírálása során:

• Azon álláskeresők, akik a munkaügyi központ által támogatott tanfolyamot végeztek el, és az így megszerzett szakképesítést hasznosítják vállalkozás keretében;
• Tartós, legalább 12 hónapja nyilvántartott álláskeresők;
• Azok, akik hátrányos helyzetű térségben valósítják meg vállalkozásukat.
A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű kistérség;
• Azok a vállalkozások, amelyeknek tervezett telephelye a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Kormányrendeletben felsorolt településeken található;
• Adott településen hiánytpótló vállalkozások;
• Azon vállalkozók, akik az elkészített üzleti tervhez előszerződéseket, ígérvényeket tudnak csatolni, amely segíti a vállalkozás kezdeti időszakának biztonságát, megfelelő munkával történő ellátottságát.

A támogatás igénybevételének egyéb feltételei:

Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig vállalkozói tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt a támogatás visszafizetéséig, de legalább három évig fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
- gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül,
- rendelkezik a futamidőre érvényes üzleti tervvel,
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a munkaügyi központtal,
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén társasági szerződés és a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek stb.),
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi,
- vállalja, hogy a munkaügyi központ kérésére a pályázat érdemi elbíráláshoz – az előírt kötelező mellékleteken túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol.

A támogatás folyósítása:

A támogatás a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződés aláírása után az alábbiak szerint kerül folyósításra:
- A támogatás összege a munkaügyi központtal kötött hatósági szerződés aláírása után, a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. számla, adásvételi szerződés, marhalevél stb.), valamint a saját forrás és az ÁFA teljesítését igazoló bizonylatok (készpénzfizetési számla és pénztárbizonylat, vagy pénzintézeti terhelési értesítés) alapján - a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott által megjelölt vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára. (Az ÁFA levonási joggal rendelkezők a 20 %-os saját forráson kívül az eszközbeszerzést terhelő ÁFA összegének megfelelő mértékű előleg megfizetését igazoló bizonylatot kötelesek bemutatni.) Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések – ingatlanvásárlás kivételével – nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 50%-át.
- A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el.

A pályázat kötelező mellékletei:

- üzleti terv és mellékletei,
- saját forrás meglétének igazolása,
- köztartozás-mentesség igazolása,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint előírt nyilatkozat (2. és 4. számú melléklet),
- a Magyar Államkincstár részére megküldendő, a pályázó által kitöltött „Adatlap a támogatási döntésről” (5. számú melléklet),
- a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben előírt, a pályázó által tett írásos nyilatkozatok,
- nyilatkozat arról, hogy esetleges korábbi vállalkozásából eredő fizetési kötelezettsége, köztartozása nincs, vagy azok rendezésére a hitelezővel megállapodást kötött (ebben az esetben a megállapodás eredeti példánya csatolandó, amit másolás után visszakap a pályázó),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, úgy vállalja az üzleti tervének átdolgozását, illetve a szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását.

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:

A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve, folyamatosan, de legkésőbb 2014. június 30-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton az adott térség Munkaügyi Központjához.
Az elbírálás határideje a benyújtást követő 60. nap. A döntésről ezt követően a munkaügyi központ 15 napon belül írásban értesíti a pályázót.

Vissza a hírekhez

Cím: 6000 Kecskemét, Mezei u. 1/a TT33
Telefon: +36-30-583-7407

© 2022 Eleven Projekt KFT - Minden jog fenntartva.